1) Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodní společností : PRODUCTS4U s.r.o.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost (dále jen “ firma”Products4u s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 02737833, zapsaná v Obchodním rejstříku u MS soudu v Praze, oddíl C vložka 222965 a kupujícího ( dále jen,“zákazník”, nebo “spotřebitel” ).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem  (z. č. 89/2012 Sb. v platném znění včetně  ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem § 1810 a násl.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (z. č. 89/2012 Sb. v platném znění ).

2) Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva
Je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající (dodavatel)
firma”
Products4u s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 02737833, zapsaná v Obchodním rejstříku u MS soudu v Praze, oddíl C vložka 222965

Kupující (“zákazník”, nebo “spotřebitel” )
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (spotřebitelem) a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v případě, jestliže se zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Toto zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3) Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

 4) Ceny

Všechny ceny jsou konečné včetně DPH. V případě změny kupní ceny u nepotvrzené objednávky je zákazník informován. Ten se pak rozhodne, zda se změnou souhlasí nebo objednávku zruší. Recyklační a autorský poplatek je obsažen v ceně produktu.

5) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží a jeho běžného používání, ale jako možnost si výrobek fyzicky prohlédnout.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Uhrazená částka bude kupujícímu uhrazena podle podle § 53 odstavce 10 občanského zákoníku nejpozději do 30 kalendářních dnů.

 Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli využít ustanovení o odpovědnosti za škodu podle § 415 a následujících občanského zákoníku a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající podle § 53 odstavce 10 občanského zákoníku navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží. Kupující nese náklady na dopravu vraceného zboží zpět prodávajícímu. Prodávající uhradí kupujícímu cenu zboží i kupujícím zaplacené náklady na dopravu zboží z obchodu ke kupujícímu.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv na dodávku Zboží upraveného podle přání kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Při nákupu na IČO není možné odstoupit od smlouvy a řídí se obchodním zákoníkem.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy:
Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce 
http://www.coi.cz/

6) Způsob platby a doručení

Zboží je v rámci České republiky zasíláno „Doporučeným dopisem“ nebo  "Balíkem do ruky" nebo "Balíkem na poštu" Českou poštou. Zboží hradíte při převzetí zboží dobírkou nebo zaplatíte předem na účet.

Zákazník může zvolit formu přepravy přepravní společností Prodávajícího

Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky (reklamační protokol) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

7) Reklamace

K Vámi objednanému zboží obdržíte i daňový doklad. Záruční list je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Tento doklad o koupi (faktura) je dostačující pro uplatnění reklamace. Reklamace se řídí  Reklamačním řádem.

V případě reklamace zašlete: 

- kompletní balení zboží
- fotokopii dokladu o koupiReklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty. V tomto případě se snažíme také vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Náklady spojené s dopravou zboží  a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:
- reklamace bude oprávněná
- na email:
 products4u@products4u.cz  zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží
- doložíte výši nákladů (naskenované účtenky za poštovné, přepravní list apod.)
- proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu)

8) Záruka na zboží

Záruka na zboží je 24 měsíců. Při nákupu na firmu mohou platit odlišné podmínky.

- záruční doba běží od převzetí zboží
- na dárky ke zboží se záruka nevztahuje

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

9) Reklamační řád

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. 

Prodávající je firma”Products4u s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4,  

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Namísto záručního listu postačuje vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné. 

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

- vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo  odstoupit od kupní smlouvy
- vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží,  právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy  jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo  odstoupit od kupní smlouvy 

Záruka se nevztahuje na: 

- opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na škodu způsobenou ohněm, nehodou, odcizením,  zanedbáním péče, užíváním v rozporu s návodem, na vadu způsobenou úpravou,

VYŘÍZENÍ  REKLAMACE

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Kupující při zasílání zboží dbá na to, aby bylo reklamované zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, aby přepravou nedošlo k poškození zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo formou složenky.

10) Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí

Provozovatel eshopu Products4u s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4,  zavazuje se, že bude respektovat a ochraňovat Vaše soukromí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů především v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
 

Kdo je správce?

Firma”Products4u s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ 027373833  Provozuje internetový obchod na adrese https://army4ushop.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případně další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.
 

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 737 131500 nebo na emailové adrese products4u@products4u.cz
 

Kde jsou vyžadovány osobní údaje

Veškeré informace o produktech, nabídkách, službách a informacích o společnostijsou na  webových stránkách dostupné, aniž bych po návštěvnících stránek vyžadoval jakékoliv osobní údaje. Výjimku tvoří vstup do obchodního systému (eshopu), který je přístupný pouze registrovaným uživatelům. Pro přihlášení do eshopu je vyžadováno zadání přístupových údajů, na základě kterých se ověřuje identita klienta a povoluje se vstup do systému. Data jsou shromažďována na dobu nejméně 10 let, vždy však do doby než zákazník sám požádá emailem o vymazání svých dat z mé databáze. Poskytnutí dat je nutnou podmínkou pro registraci a nákup zboží. Pokud si přejete svá data vymazat, pošlete prosím email  products4u@products4u.cz

Vymazáním dat se zruší Váš uživatelský účet a Vaše registrace.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

   -poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu:

fakturační informace, dodací adresa, kontaktní osoba, telefonní spojení, emailová adresa a obchodní transakce nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, dodání zboží, atd.)

 - vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 

- marketing - zasílání newsletterů


Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.
Jste-li zákazníkem, děláme to z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.
Pokud nejste našimi zákazníky, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

 • Jméno a příjmení 

 • Adresu pro fakturaci a dodání zboží

 • Telefonické spojení 

 • Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

 • Název společnosti (obchodní firma)

 • Adresu pro fakturaci a dodání zboží 

 • IČO, DIČ 

 • Telefonické spojení 

 • Elektronickou adresu (e-mail)

   

  Proč tyto údaje shromažďujeme

  Budeme shromažďovat a používat Vaše osobní údaje pouze s Vaším vědomím a souhlasem, a to pro realizaci Vaší objednávky, uzavření smlouvy, doručení zboží a řešení případné reklamace či odpovědí na Vaše stížnosti nebo dotazy.

   

  Přístup k osobním údajům

  Umožňíme Vám Vaše osobní údaje kdykoli kontrolovat a aktualizovat ve Vašem uživatelském profilu. Máte možnost prohlížet a editovat osobní údaje, které jste mě poskytli a sdělit mě, zda chcete získávat informace o našich produktech nebo službách. Tuto skutečnost nám rovněž můžete kdykoliv sdělit pomocí emailu na products4u@products4u.cz

   

  Zabezpečení osobních údajů

  Jako správce používáme takové postupy a technologie, abych ochránil Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Pokud nám při objednávání výrobků nebo služeb sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že jej použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi Vaší osobou a společností neprodáváme ani žádným způsobem nepronajímáme Vaše osobní údaje nikomu jinému. Pokud nebudeme mít Váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak, nebudeme sdílet Vaše osobní data, která mě poskytnete online.

  s

   

  Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte násprostřednictvím e-mailu: products4u@products4u.cz

  Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.
   

  Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my je Vám doložíme, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
   

  Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
   

  Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. 
  Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
   

  Právo na přenositelnost
  Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.
   

  Právo na výmaz (být zapomenut)
  Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.
  V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat na e-mail.
    

  Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

  Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás abychom s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.
   

  Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

  E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. 
  Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. 
   

  Souhlas s poskytnutím osobních údajů

  Získáváme Váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze a jejich dalším zpracováním registrací na mých stránkách. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat Vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat Vás jako mého zákazníka.

  Dovolujeme si Vás ujistit, že budeme zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
   

  Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.3.2019 a nahrazují všechny předchozí.